Omavalvonta varmistaa turvesoiden vesiensuojelu-rakenteiden toimivuuden

21.10.2020, klo 10:50

Jokaisella turvetuotantoalueella on oma ympäristölupa, jossa määritellään vesiensuojelurakenteet, toimenpiteet alueen hoitamiseksi sekä seurantavelvoitteet.

Ympäristöasiantuntija Essi Holopainen käy säännöllisesti turvetuotantoalueilla omavalvontakierroksilla. Drone on oiva apu, sillä korkeuksista saa kokonaisvaltaisen näkymän turvesuon vesiensuojelurakenteisiin.


Ympäristöluvan mukaisia toimia valvovat niin viranomaiset määräaikaistarkastuksin kuin tuottaja itse säännöllisellä omavalvonnalla. Kuopion Energian 12 turvetuotantoalueen valvonnasta vastaa ympäristöasiantuntija Essi Holopainen. Hänen lisäkseen myös kesätyöntekijät ja alueiden urakoitsijat osallistuvat säännöllisesti omavalvontatehtäviin.

Omavalvontakierros joka toinen viikko

Turvesoiden aiheuttamaa vesienkuormitusta vähennetään ohjaamalla kuivatusvedet monipuolisten vesienkäsittelyrakenteiden läpi. Omavalvonnan tärkein kohde onkin vesiensuojelurakenteiden tarkastaminen. Rakenteet ohjaavat kuivatusvedet kasvillisuuskentälle tai kosteikolle, joka suodattaa ison osan turvesuolta tulevista kiintoaineista ja ravinteista maaperään.

– Valvontakierroksilla tarkastan rakenteiden kunnon ja häiriöttömän toiminnan. Jos havaitsen puutteita esimerkiksi padoissa, ilmoitan siitä urakoitsijalle, joka korjaa kiireelliset ongelmakohdat välittömästi. Meidän tehtävämme on varmistaa, että kaikki rakenteet toimivat suunnitellusti ja toiminta on ympäristöluvan mukaista. Näin ympäristöön ei pääse kohdistumaan ylimääräistä kuormitusta, Holopainen tarkentaa.

Omavalvontakierrosten havainnot dokumentoidaan tarkoin sekä kirjallisesti että valokuvin. Ympäristön- ja vesiensuojelun lisäksi omavalvontaan liittyy myös paloaltaiden ja -palosuojelurakenteiden kunnosta huolehtiminen. Kuiva turve syttyy helposti, joten pienten kytöpalojen sammuttaminen kesähelteillä kuuluu urakoitsijoiden arkityöhön. Kytöpalot sammutetaan välittömästi havaitsemisen jälkeen.

Omavalvonnan tulokset raportoidaan vuosittain valvontaviranomaiselle sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Myös viranomaiset suorittavat turvetuotantoalueilla määräaikaisvalvontaa kolmen vuoden välein. Ulkopuolinen asiantuntija vastaa vesienkäsittelyrakenteiden tehon tarkkailusta sekä päästö- ja vesistömittauksista.

Kolmikantaisella valvonnalla yhdessä viranomaisten ja urakoitsijoiden kanssa on päästy siihen, että turvetuotantoalueilla ei ole sattunut vakavia vahinkoja. Pieniin rikkoihin puututaan välittömästi, jolloin ympäristölle ei pääse syntymään haittaa.

Teknologia helpottaa jalkapatikkaa

Turvetuotannon omavalvonta edellyttää turvesoiden tarkkailua paikan päällä. Holopaisen työajasta kuluu noin 1–2 viikkoa kuukaudessa ajankohdasta riippuen kenttätyön parissa. Askeleita raskaskulkuisilla turvesoilla voi kertyä kymmeniä tuhansia päivässä.

– Omavalvontaan kuuluu mm. sarkaojien, lietesyvennysten, laskeutusaltaiden, patojen sekä virtausten tarkastaminen. Drone on mahtava apu kenttätyössä, sillä korkeuksista näkee asioita, joita maasta käsin ei voi havaita.

Hiljattain käyttöönotetulla uudella dronella voidaan tehdä 3D-mallinnuksia, mikä mahdollistaa turveaumojen tilavuuden mittaamisen. Tuotantomäärien systemaattinen arviointi on tärkeää, kun varaudutaan tulevan talven energiantuotantoon.

Kuopion Energia on digitalisoimassa omavalvonnan työkaluja. Turvetuotantoalueiden käyttöpäiväkirjoista ollaan siirtymässä mobiilisovellukseen, johon urakoitsijat kirjaavat turvetuotantoon ja korjauksiin liittyviä päivittäisiä tapahtumia. Reaaliaikainen tieto helpottaa omavalvontaa ja raportointia. Turvetuotantoalueilla on jo käytössä myös kiinteitä sääasemia sekä jatkuvatoimisia virtaamamittauksia, jotka rekisteröivät reaaliaikaisesti tietoa pilvipalveluun.

– Valvontakierrokset turvesoilla tuovat tosi mukavaa vaihtelua toimistotyöhön. Varsinkin kesällä turvesoiden läheisillä kasvillisuuskentillä käy kova kuhina, kun lintujen pesimäaika on käsillä. Monesti soilla näkee tuoreita hirvien, susien ja karhujen jälkiä. Onneksi en ole vielä sattunut kasvokkain karhun kanssa, naurahtaa Holopainen.


Kuva: Essi Holopainen

Teksti: Maria Pecoraro

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: